BRIDGECLUB CONTRACT
HOME HOME
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Contract 24-10-2019 Bericht van verhindering: Mauk en Rene Steenmetz, Helma Driessen, Ron Scheffer, Ger Hendriks, George Tacq, Jeanette Selle, Frans te Welscher, Hans Otto, Hanneke Schiphorst Preuper, Nettiy Rijvers, George en Yvonne Krielen, Carla Gerritsen, Betty de Ruiter, Babs Oudenhuizen, Jan Leyten, Jeannie Weijsters, Ria Elst, Wilma Post, Jacques vd Born, Jan Versluijs, Mieke Beers, Nanny van Gijzel, Ger van Raak, Corry de Beer, John Aarts, Philippe Brabandts, Jan Roselle, Erna en Gijs de Heer, Hans en Diddy Loyens. 1.         Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Andre wederom met bloemen te bedanken voor het verzorgen van de blauwe boekjes. Daarnaast zijn er bloemen voor Helma Driessen voor haar jarenlange zorg voor het bridgekoffertje waar veel leden regelmatig gebruik van maken.  2.        Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25-10-2018 en Jaarverslag             2018- 2019. Met betrekking tot het verslag van de ALV hebben de leden geen opmerkingen. De leden gaan daarmee akkoord met de notulen. In het Jaarverslag wordt opgemerkt dat de namen van de kascommissie zijn veranderd aangezien een lid wat zich eerder hiervoor had opgegeven, inmiddels de club heeft verlaten. 3.         Financieel overzicht 2018-2019 + Balans 31-7-2018 De penningmeester meldt dat er eigenlijk geen bijzonderheden zijn te vermelden. Het enige wat dit jaar speelde, was de aanschaf van een computer voor de wedstrijdleiding en uiteraard is er een mooi bedrag te zien wat is opgebouwd voor het komende Lustrum. De hoogte van de contributie kan dit jaar weer gelijk blijven. Wellicht het komende jaar een kleine verhoging omdat de afdracht aan de NBB wel is verhoogd met 1 Euro. 4.         Verslag kascommissie Benno Nuijten leest het verslag van de kascommissie voor: samen met Bart Robbers heeft hij de boekhouding van BC Contract gecontroleerd en in orde bevonden. Ze zijn van mening dat de stukken een getrouw en nauwkeurig beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De commissie adviseert derhalve de ledenvergadering de penningmeester cq. het bestuur te déchargeren voor onderhavig boekjaar. De vergadering gaat akkoord. 5.         Begroting 2019-2020 en vaststelling contributie Ook hier geen verdere opmerkingen. 6.         Benoeming kas-, feest- en Lustrumcommissie Benno Nuijten en Piet Stoof voeren komend jaar de kascontrole uit. Voor de feestcommissie die de attenties verzorgt voor de kerstdrive en de einddrive melden Beppie Schuurmans en Ella van Rede zich aan. De dames van de Lustrumcommissie, Rosemary Belt, Hanneke Schiphorst Preuper, Jeanne van Hooydonk en Marloes Wiegeraad nemen in overweging om ook het tweejaarlijkse weekend te gaan organiseren. Gezien het feit dat dat voor komend jaar wat kort dag is, zou dat ook een weekend in 2021 kunnen worden.    7.         Rondvraag Marleen van Alphen vraagt of de adressen niet terug kunnen komen in het blauwe boekje. Als je iemand een kaartje wilt sturen, is dat wel zo handig. Meerdere leden zijn het hiermee eens. In verband met de privacywet zullen alle leden hier toestemming voor moeten geven. De leden zullen hierover binnenkort een mail ontvangen.  Andre van Hulten vraagt nogmaals de aandacht voor een steeds terugkerende irritatie: als wedstrijdleiders en/of voorzitter de avond openen, zitten er soms al mensen te bridgen of blijven doorpraten. Het zou fijn zijn als we elkaar daarop aanspreken opdat zij hun verhaal rustig kunnen afronden. Ludieke suggestie; wie doorpraat, mag de wedstrijdleiders trakteren! 8.         Bestuurssamenstelling Geert Rovers moet volgens de regels aftreden. Aangezien er geen berichten zijn dat iemand het van hem wil overnemen, blijft Geert de komende jaren onze penningmeester. De leden gaan hiermee, met een applausje als dank aan de penningmeester, akkoord. 9.         Sluiting De voorzitter geeft aan dat de overgang naar de nieuwe zaal in het Erasmushuis prima is verlopen en bedankt de mensen achter de bar voor hun medewerking.             Dan sluit hij de vergadering